అన్నతమ్ముల పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

అన్నతమ్ముల పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

అన్నతమ్ముల పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. అన్నకు తమ్ముడు, తమ్ముడికి అన్న పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపే తెలుగు కోట్స్ అమ్మలో సగం నాన్నలో సగం కలిస్తే, అది నీవే… అమ్మ ఆప్యాయత, నాన్న గాంభీర్యం నీలో ఉంటాయి. నాకు ఆదర్శం అయిన … అన్నకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు నాన్న వలన నలుగురిలో గౌరవం లభిస్తే, నీ వలన ఆ నలుగురు నాకు పరిచయం.. నాకు ఆదర్శంగా నిలిచిన అన్నకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు ఏదైనా ఆచరించడంలో నీ పట్టుదల … Read more