మేడే విషెస్ కోట్స్ తెలుగు

మేడే విషెస్ కోట్స్ తెలుగు. మేడే సందర్భంగా విషెస్ కొట్స్ తెలుగులో… శుభాకాంక్షలు తెలుగులో కర్మ చేయడంలో నీశ్రమ ప్రశంశనీయం… నీశ్రమ దేశాభివృద్దికి మెట్టు… ఓ కార్మిక మహాశయా నీకు మేడే సందర్భంగా కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా నీకు నీ కుటుంబ సభ్యులకు మేడే విషెస్… శ్రామికులు వలన ఆర్ధిక పురోగతి, శ్రమ వలననే పనులు సమకూరును… శ్రమిస్తూ సమాజాన్ని అభివృద్దివైపు నడిపించే ఓ కార్మికుడా… నేకు కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. కుటుంబం … Read more