కూతురికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో

కూతురికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో

అమ్మాయి అనగానే అమ్మో అనుకునేవారు, అమ్మాయి అంటే మహాలక్ష్మి అనుకునేవారు ఉంటారు. కానీ పెద్దలు అంటారు. అమ్మాయి అంటే మహాలక్ష్మే అని. అటువంటి అమ్మాయికి తల్లిదండ్రులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి కొన్ని పదాలతో కలిసిన భావాలు. కూతురు అంటే కన్నవారికి భారమంటారు కానీ నీవు నన్ను ఉద్దరించడానికి అవతరించిన లక్ష్మిదేవివి… నా కూతురుకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నీవు అమ్మా అంటుంటే, మా అమ్మే నన్ను అమ్మ అంటున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది… చిన్నారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు నా చిట్టి తల్లీ … Read more