కొడుకుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్

కొడుకుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్

కన్న కొడుకులో కన్నయ్య కనబడతాడు. కన్న కొడుకులో కన్నయ్యనే చూస్తూ సంతోషిస్తారు. ఇక కన్నయ లాంటి కన్నకొడుకుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ కొన్ని…. నా దారి రహదారి అంటే దారి, .దారిలో ముళ్ళు ఉండవచ్చు, కానీ మన దారి రహదారి అంటే ఆ దారి పూలదారి అవుతుంది. కలుపుకుపోవడం అలవాటు చేసుకో…. జన్మదిన శుభాకాంక్షలు… పొగిడేవారిని పొగడనివ్వు, ద్వేషించేవారిని ద్వేషించనివ్వు… అవి వారి వారి భావాలు అయితే అందుకు నీవు కారణం అయితే, నిన్ను నీవు పరిశీలించుకో … Read more