పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో

స్నేహితుడుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు మనసుకు బలం అయితే, ఆప్తుల నుండి వచ్చే శుభాకాంక్షలు మరింత బలం. నేను అత్యంత సంతోషంతో ఎదురుచూసే రోజులలో నీ పుట్టిన రోజు కూడా ఒకటి. అందరికీ సంతోషమే పంచే మిత్రమా… నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు… భలే భలే మంచి రోజు, మా మిత్రుని పుట్టినరోజు, ఈ పుట్టిన రోజులాగానే సంవత్సరం అంతా సంతోషంగా సాగాలని కోరుకుంటూ… నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు… నీ … Read more