భర్తకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రియమైన భార్యామణి

భర్తకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రియమైన భార్యామణి

భర్తకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రియమైన భార్యామణి చెప్పే తెలుగు విషెస్. ప్రాణనాధుడికి భార్యామణి తెలియజేసే తెలుగు శుభాకాంక్షలు. నా ప్రాణ నాధా! నా గతికి గమనమా… మతికి మహనీయుడా నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఇప్పటికీ నమ్మశక్యం కానీ నిజం నేను నీలో కలిసిపోవడమే… కాలం క్షణాలుగా గడిచిపోవడం అంటే, నీ దరికి చేరాకే తెలిసివచ్చింది. .పతిదేవునికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నాకు సంతోషం నీచెంత నిలువడం అయితే నాకు అత్యంత దుఖము అంటే నీకు దూరంగా ఉండడమే…. ….ప్రియమైన … Read more