పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో

స్నేహితుడుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు మనసుకు బలం అయితే, ఆప్తుల నుండి వచ్చే శుభాకాంక్షలు మరింత బలం. మన పుట్టినరోజు కన్నా స్నేహితుని పుట్టినరోజు అంటే మరింత ఆనందంగా ఉంటుంది. మన పుట్టిన రోజు ఏదైనా సమస్య వలన జరుపుకోకపోయినా స్నేహితుడి పుట్టినరోజు గ్రాండుగా జరగాలని అనుకుంటాం… మిత్రుడంటే మనసులో ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉంటుంది. చొరవతో ప్రవర్తిస్తాం… మిత్రుడిని అభినందనలతో ముంచెత్తుతాం… ప్రియ మిత్రునికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు కొట్స్ తెలుగులో… … Read more