ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం World Press Freedom Day

ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం మే 3వ తేదీన World Press Freedom Day జరుపుకుంటారు. ఇది అంతర్జాతీయ దినోత్సవంగా 1993 మే 3న నిర్ణయించబడింది. మే 3వ తేదీన ప్రపంచం వ్యాప్తంగా పత్రికా స్వేచ్చ దినోత్సవంగా జరుపుకునే విధంగా ఐకాస నిర్ణయించింది. పత్రికా స్వేచ్చను హరించేవిధంగా కొన్ని సామాజిక శక్తులు ప్రయత్నం జరగవచ్చు. కొందరి శక్తిమంతుల ప్రభావం వలన కూడా పత్రిక స్వేచ్ఛకు ఆటంకం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా అధికార యంత్రాంగపు … Read more